Privacy- en Cookiebeleid

Privacybeleid

Welke gegevens slaat Talent123 op en waarom?

Als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) verzamelt Talent123 de door u verstrekte persoonlijke gegevens (cv-profiel en belangstelling categorieën vacatures). Deze worden gebruikt om uw belangstelling/interesse te verwerken en u te helpen om in contact te komen met (potentiële) vacaturehouders. Dit zodat u gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures.

De gegevens die u ons verstrekt via het contactformulier op de website worden door ons opgeslagen in onze emailbox. Wij hebben deze gegevens nodig om met u te kunnen communiceren.

Bij inschrijving

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons heeft gevolgd;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, getuigschriften en pasfoto op vrijwillige basis.

Als u voor Talent123 gaat werken/werkt/heeft gewerkt

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, overige gegevens die gerelateerd zijn aan de persoonsgegevens;
 • Salaris- en verzuimregistratie;
 • Gegevens zoals een ID-bewijs of paspoort zullen alleen worden opgevraagd indien dit verplicht is gesteld door onze overheidsklanten en alleen als de kandidaat start bij de klant. De gegevens zullen geëncrypt worden opgeslagen en het wachtwoord is alleen in handen van de privacy functionaris. Hardcopy’s worden alleen bewaard conform hetgeen wettelijk verplicht is en staan in een afgesloten archief.

Bewaartermijnen

Talent123 hanteert de wettelijke bewaartermijnen bepaald door de overheid.

Wettelijk

 • Salarisgegevens vanuit een fiscaal belang 7 jaar na uitdiensttreding;
 • Loonbelastingverklaringen 5 jaar na uitdiensttreding;
 • Kopie ID (geëncrypt) en hardcopy in afgesloten archief 5 jaar na uitdiensttreding;
 • Cv’s zullen na toestemming 2 jaar worden bewaard. Daarna zal opnieuw toestemming worden gevraagd. Zonder deze toestemming zullen cv’s maximaal 4 weken worden bewaard uitsluitend ter gebruik voor de vacature waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Recht op inzage, wijziging, aanpassing, wissen en procesverbetering

Bij Talent123 kunt u op ieder moment inzage krijgen in de opgeslagen gegevens en heeft u het recht om uw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen en uw toestemming in te trekken.
Indien u ideeën heeft hoe Talent123 het proces nog zorgvuldiger en/of beter kan inrichten dan bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met J.M. van Donge, directeur, m.vandonge@talent123.nl, 0793612739.
Indien u nog niet tevreden bent nadat u contact heeft opgenomen dan kunt u zo nodig een klacht indienen bij de privacy toezichthouder (APG).

Beginselen noodzakelijke gegevensverwerking

Talent123 slaat niet meer gegevens op dan strikt noodzakelijk. Dit zijn de gegevens welke nodig zijn om u te kunnen koppelen aan vacatures en om u te kunnen bereiken.

Organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging persoonsgegevens

Talent123 heeft organisatorisch de volgende maatregelen getroffen:

 • Aan de hand van de Autoriteit Persoonsgegevens (APG) hanteert Talent123 procedures en afspraken en spreken deze door met het bestaande en nieuwe personeel. Deze worden regelmatig besproken en daarnaast iedere keer dat de APG zijn beleid wijzigt;
 • De database zal maandelijks steekproefsgewijs worden getoetst op de bewaartermijnen.

Technisch getroffen maatregelen zijn:

 • Technische maatregelen, welke normaliter ter bescherming nodig zijn, zijn getroffen. De website is SSL beveiligd, geen onnodige gegevens worden opgevraagd en vastgelegd en er is geen automatische gegevensverwerking;
 • Printers worden aan het einde van de werkdag uitgezet, zodat er geen gebufferde gegevens kunnen worden uitgedraaid door niet geautoriseerd personeel;
 • Pc’s worden aan het einde van de werkdag afgekoppeld van internet.

Website

De website valt onder het recht en de regels van Nederland en wordt gehost vanuit Nederland. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Talent123 en alle vragen m.b.t. privacy kunnen worden gericht aan ons via het contactformulier en/of direct aan J.M. van Donge, directeur Talent123 m.vandonge@talent123.nl, 0793612739.

Verzameling van data

De website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. De website verzamelt logs inclusief IP adressen. De serverlogs worden alleen gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de website. Bekijk hieronder ook ons cookiebeleid. 

Informatie derden

Talent123 verkoopt nooit informatie aan derden. Wel geeft Talent123 informatie door aan Google Analytics om een betere service te kunnen verlenen. Google Analytics is de primaire web statistieken software en er wordt geen identificeerbare data verzonden.

Melding datalekken

Mocht er een datalek worden geconstateerd, dan hanteert Talent123 de procedure ‘melden datalekken’ bij de APG.

Cookiebeleid