Kwartiermaker programma PGB 2.0-systeem

Deze opdracht is al ingevuld

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor woensdag 17 juni 2020

Standplaats

Zuid-Holland

Periode

01-07-2020 t/m 31-12-2021

Verlenging

Ja

Inzet

32 uur

Gesprekken

Dinsdag 23 juni, 9.30 tot 12.30 uur

Contact

m.vandonge@talent123.nl

Organisatie

Na de moeizame invoering van het trekkingsrecht in 2015 is door ketenpartijen geconstateerd dat ICT-vernieuwing noodzakelijk is. VWS heeft het aanbod van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) geaccepteerd, waarbij een nieuw gebruikersportaal voor PGB-houders is ontwikkeld (het ‘zorgdomein’). Daarnaast heeft de SVB de opdracht gekregen voor vernieuwing van de salarisadministratie en de financiële en administratieve organisatie (het ‘financiële domein’). Gezamenlijk wordt dit het nieuwe PGB2.0-systeem genoemd. Dit systeem wordt nu onder regie van VWS doorontwikkeld. Uiteindelijk zal de SVB het volledige beheer van het nieuwe systeem kan verzorgen.

Met het oog op een beheerste wijze van realisatie en invoering is een fasering aangebracht in het ‘live’ gaan van het PGB2.0-systeem. Op dit moment wordt gewerkt aan een roadmap voor de uitrol van het nieuwe systeem onder zorgkantoren en gemeenten. Wanneer en in welke omvang gemeenten zullen worden aangesloten is nog onderwerp van gesprek, waarbij technische en functionele aspecten een belangrijke rol spelen voor de versie die kan worden uitgerold bij gemeenten. De organisatie ondersteunt de implementatie hiervan bij gemeenten. Mede door zoveel mogelijk een standaardwerkwijze aan te bieden zodat het wiel niet overal opnieuw hoeft te worden uitgevonden en door een aanpak te kiezen die rekening houdt met de verschillende uitgangsposities die gemeenten (van verschillende omvang) nu eenmaal hebben. Dit alles vindt plaats in de politiek-bestuurlijke context en binnen een keten waar verschillende partijen en rollen samenkomen en er sprake is van centrale en decentrale taken en bevoegdheden. Soms is er sprake van tegengestelde belangen en een goede samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend. Gelijktijdig moet het systeem wel worden doorontwikkeld en het systeem stapsgewijs worden ingevoerd.

Kwartiermaker programma PGB 2.0-systeem

Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor een succesvolle voorbereiding van de invoering van het PGB2.0-systeem bij alle gemeenten. Je moet uitvoering geven aan het project en met interne en externe ketenpartijen – in het bijzonder de SVB en VWS – de gemeentelijke randvoorwaarden invullen en voorbereiding voor de implementatieaanpak afstemmen. Je werkt nauw samen met de mensen in je team en met beleidsmedewerkers, die gezamenlijk beschikken over relevante expertises, zoals op beheer, testen, acceptatie, proces, invoeringsondersteuning, beleid, financiën, rechtmatigheid en op het juridische terrein. De nadruk voor de programmamanager ligt in deze fase op de bestuurlijke en hoogambtelijke afstemming met VWS, gemeenten en ketenpartners in een complexe politiek-bestuurlijke context, en het sturen op de juiste randvoorwaarden voor gemeenten om te kunnen implementeren.

Deze opdracht richt zich op het creëren van de juiste randvoorwaarden voor implementatie bij gemeenten. De volgende fase betreft de grootschalige implementatieondersteuning door de opdrachtgever. Dan zal de programmamanagementverantwoordelijkheid ook daar georganiseerd worden.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Sturing geven op politiek-bestuurlijk niveau aan de randvoorwaarden voor implementatie bij gemeenten in een complexe ketensamenwerking;
 • Aansturing multidisciplinair projectteam;
 • Opstellen implementatieaanpak en invoeringsplan voor stapsgewijze invoering van het PGB2.0-systeem bij gemeenten, aansluitend op de veranderopgave van gemeenten;
 • Relatiemanagement met ketenpartijen (o.a. VWS, ZN, SVB, ICTU) op projectmanagersniveau. In afstemming met het beleid eventueel ook afstemming op directie- en/of bestuurlijk niveau;
 • Neemt (plaatsvervangend) zitting in de landelijke stuurgroep (Programmaraad) voor het PGB2.0-systeem;
 • Zorgt in samenspraak met het projectteam voor het verzamelen, delen en verspreiden van kennis en ervaring door afstemming met beleidsambtenaren en uitvoerders en ICT-leveranciers bij gemeenten op dit gebied;
 • Verantwoordelijk voor het inrichten van het testtraject en acceptatietraject van het nieuwe PGB2.0-systeem, in samenhang met het Gemeentelijk Gegevensknooppunt voor de WMO en Jeugdwet (GGK), gemeenten en ICT leveranciers;
 • Ondersteuning van gemeenten bij vragen en kennissessies (bijeenkomsten, webinars en werkateliers).

Resultaat van de opdracht

Het doel is een succesvolle invoering van het systeem PGB2.0 bij alle gemeenten:

 • Ingevulde randvoorwaarden voor invoering van het PGB2.0-systeem voor gemeenten;
 • Een realistisch invoeringsplan PGB2.0-systeem bij alle gemeenten;
 • Eerste aansluiting van gemeenten op het systeem.


Functie-eisen

 • > HBO-opleiding of hoger in Informatiekunde of vergelijkbaar;
 • WO-werk- en denkniveau;
 • > 8 jaar seniore ervaring met programma- en/of projectmanagement op het gebied van de invoering van nieuwe ICT-systemen in complexe overheidsketens;
 • > 5 jaar ervaring in een politiek bestuurlijke context als adviseur, projectmanager of manager;
 • > 3 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met de aansturing van de ondersteuning van de implementatie van landelijke programma’s en projecten vanuit een koepelorganisatie.

Wensen

 • > 3 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, bij gemeenten, bij voorkeur op het terrein van informatievoorziening in relatie tot sociaal domein (WMO/Jeugdwet);
 • Actuele inhoudelijke kennis van de gemeentelijke beleidsterreinen en uitvoeringspraktijk;
 • Actuele inhoudelijke kennis van de ontwikkelingen op het terrein van informatievoorziening i.r.t. sociaal domein (WMO/ Jeugdwet) in gemeenten;
 • Actuele kennis van het trekkingsrechtenproces voor PGB;
 • Betrokken (geweest) bij het trekkingsrechtenproces voor PGB (en samenwerking met ketenpartners);
 • > 1 jaar ervaring met het ontwikkelen en realiseren van integrale (strategische, tactische en operationele) advies- en kennisproducten voor invoering van ICT-systemen in de rol van adviseur, projectleider of manager;
 • Beschikt over een goed en actueel netwerk bij gemeenten én de volgende ketenpartners binnen het sociaal domein op strategisch en tactisch niveau: SVB, ZN,VWS, ICTU, Per Saldo en BVKZ.

Competenties

 • Samenwerkingsgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • In staat om in een veranderende omgeving te kunnen opereren
 • Zelfstandig met oog voor wanneer afstemming nodig is
 • Omgevingsbewust
 • Verbindend
 • Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)
 • Planmatig

Aanleveren

 • CV opgesteld in het Nederlands, max. 7 A4tjes;
 • > 1 referentie (wordt alleen geraadpleegd door de opdrachtgever in geval van een intakegesprek);
 • Motivatiebrief; Geef een toelichting per eis en competentie in hoeverre je hieraan voldoet (max. 2 A4tje);
 • Indicatie uurtarief.

Aanbod

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email

Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.