Impactanalist Overheid – Zuid-Holland

Onderzoeker

Introductie

Dienstverband

Interim opdracht

Branche

Overheid

Deadline

Je reactie graag voor maandag 6 juli 2020

Standplaats

Zuid-Holland

Periode

Start z.s.m. t/m 30-09-2020

Verlenging

Ja, max. 36 maanden

Inzet

24 – 32 uur

Gesprekken

9 juli tussen 14 en 17.30 uur | 10 juli tussen 9 en 10 uur

Contact

m.vandonge@talent123.nl

Organisatie

De opdrachtgever draagt bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • een efficiënte en wendbare organisatie;
 • anticiperen op de toekomst.

Het team Strategie richt zich op de vraag hoe de opdrachtgever blijft aansluiten op de voor gemeenten relevante uitvoeringsvraagstukken. Het team telt drie onderdelen. Strategie & domeinregie, Innovatiekracht en Analyses. Zo zorgen ze voor een betere verbinding tussen uitvoering en beleid.

Impactanalist Overheid

Als Impactanalist Overheid (Senior) maak je onderdeel uit van team analyse. Team analyse voert regelmatig impactanalyses en uitvoeringstoetsen uit op wettelijke wijzigingen waar gemeenten mee te maken krijgen. Dat wordt gedaan op basis van de afspraken over samenwerking tussen Rijk en gemeenten bij voorgenomen wet- en regelgeving zoals die gemaakt zijn in de Code Interbestuurlijke Verhoudingen. Daarbij is afgesproken dat het Rijk bij beleidsvoornemens die relevant zijn voor gemeenten, inzicht biedt in de financiële consequenties en in de bestuurlijke, praktische en informatiekundige gevolgen.

De opdrachtgever heeft een gestandaardiseerde methodiek voor het doen van uitvoeringstoetsen. Daarbij hanteren zij het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) als basis. Ze maken gebruik van een gestandaardiseerd analysekader om de onderzoeksvragen te beantwoorden. De resultaten van de impactanalyse/ uitvoeringstoets worden vastgelegd in een, met gemeenten afgestemde, rapportage. Om tot die rapportage te komen worden in ieder geval de volgende activiteiten uitgevoerd (gedurende de Corona-periode worden alle activiteiten op afstand uitgevoerd):

 • Deskresearch
 • Expertinterviews/ -sessies
 • Interviews/workshops bij gemeenten
 • Uitzetten online vragenlijst
 • Analyseren verzamelde input
 • Toetsen analyse bij klankbordgroep
 • Vastleggen resultaten in rapportage
 • Adviseren over vervolgacties o.b.v. bevindingen analyse.

De onderwerpen waarop analyses gedaan worden zijn divers. Ze zien de laatste tijd een verbreding in de onderwerpen. Naast e- overheid en dienstverleningsvragen worden ook steeds meer onderzoeken uitgevoerd in het sociaal -en fysiek domein en voor verschillende Ministeries. De analyses vormen de basis voor bestuurlijke besluitvorming. Het kunnen zorgdragen voor en kunnen formuleren van een goed onderbouwd en gedragen advies is belangrijk. De besluitvorming op basis van de analyse/het advies is namelijk richtinggevend voor het portfolio en de daarbij behorende inzet van middelen.

Werkzaamheden

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van impactanalyses en uitvoeringstoetsen. Je maakt daarbij gebruik van de gestandaardiseerde aanpak voor het doen van uitvoeringstoetsen die de opdrachtgever hanteert. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Het door middel van deskresearch, expertinterviews/- sessies, interviews bij gemeenten en andere stakeholders en het uitzetten van enquêtes:

 • In beeld brengen op welke wijze wetgeving/projecten bijdragen aan realisatie van de strategische doelen en opgaven van gemeenten;
 • In beeld brengen wat stakeholders zijn rondom een thema;
 • In beeld brengen wat de gevolgen van nieuwe wetgeving voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk zijn;
 • In beeld brengen van de financiële effecten van nieuwe wet- en regelgeving;
 • In beeld brengen van de benodigde implementatieondersteuning op alle niveaus, zodat voor een eventuele implementatie benodigde instrumenten kunnen worden ontwikkeld;
 • Opstellen van een overzicht van risico’s randvoorwaarden bij gemeenten en andere belanghebbenden (leveranciers, ontwikkel- en beheerorganisaties, gemeentelijke koepels, centrale overheid, etc.) die relevant zijn om te kunnen komen tot een succesvolle implementatie.

Het vastleggen van de resultaten van de analyse in een gedragen/ afgestemde rapportage:

 • Opleveren van rapportages omtrent de analyses waarin betrokkenen en belanghebbenden zich herkennen, alsmede voorstellen en planningen voor het vervolg, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden;
 • Afstemmen van de uitkomsten van analyses met stakeholders;
 • Voorbereiden en uitvoeren van klankbordgroepen en begeleidingscommissies.

Wij zoeken…

Het doen van impact- en opschalingsanalyses vraagt van de Impactanalist Overheid een open en onderzoekende houding. Je beschikt over ruime werkervaring en bent tegelijkertijd in staat je persoonlijke mening opzij te schuiven. Je bent in staat de rode draad uit een combinatie van bureaustudie en de input van veel stakeholders te halen en feiten van meningen te scheiden. Je kan je baseren op inhoudelijke kennis over gemeentelijke uitvoering en e-overheid ontwikkelingen, en bent ook in staat uit de expertrol te blijven en de rol van praktijkonderzoeker op je te nemen. Kennis van en ervaring in het sociaal domein is een pre voor het vervullen van deze rol.

Voor deze rol is het belangrijk om makkelijk te schakelen met verschillende mensen. Daarnaast is het belangrijk dat je helder, gestructureerd en to the point bevindingen op kunt schrijven. Ervaring met het werken in een omgeving waar (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen bestaan is van belang. Je ziet dit eerder als een uitdaging, waarin jij bij kunt dragen aan ‘betere besluitvorming’. Een positie waarbij je –op basis van input uit de uitvoeringspraktijk en verschillende expertises- adviseert over implementatie, waarna anderen de daadwerkelijke implementatie oppakken, past bij je.

Functie-eisen

 • > WO opleiding;
 • > 7 jaar werkervaring op WO werk- en denkniveau;
 • > 5 jaar ervaring met het uitvoeren van onderzoeken;
 • Ruime werkervaring in de praktijk met het opstellen van impactanalyses of (maatschappelijke) kosten-batenanalyses;

Wensen

 • Ruime kennis van ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement en e- overheid (Brede kennis van ontwikkelingen, zowel landelijk als bij gemeenten);
 • Ruime kennis van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk;
 • Kennis van het sociaal domein.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerkend
 • Integriteit
 • Zelfontwikkeling
 • In staat om in een veranderende omgeving te kunnen opereren
 • Zelfstandig met oog voor wanneer afstemming nodig is
 • Analytisch
 • Verbindend
 • Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)

Aanleveren

 • CV opgesteld in het Nederlands, max. 5 A4tjes;
 • > 3 referenties van projecten met het opstellen van impactanalyses of kosten-batenanalyses. Beschrijf hierbij het project en de rol die je had in dit project. (Eis van de opdrachtgever);
 • Motivatiebrief:

  Geef een toelichting per eis en wens in hoeverre je hieraan voldoet (max. 1 A4tje);
 • Indicatie uurtarief.

Sollicitatie

Waarom Talent123?

Talent123 doet alleen rechtstreeks zaken met opdrachtgevers en streeft naar bestendige toekomstvaste relaties met opdrachtgevers en professionals. Daarnaast is Talent123 een bureau dat zich als ‘nicheplayer’ 100% richt op interim opdrachten bij de overheid en mensgericht te werk gaat. Voor meer informatie bekijk onze dienstverlening voor professionals en lees hier alles over Talent123.

Onze kernwaarden zijn: Bescheiden | Initiatief | Lef
Waar zijn we goed in: Organiseren | Ontwikkelen | Detacheren | We betalen altijd op tijd


Print Friendly, PDF & Email


Succes = persoonlijkheid x vaardigheid

Raakt deze opdracht je passie, sluit deze goed aan bij je overheidservaring? Reageer dan direct! Graag ontvangen we je CV en een korte persoonlijke introductie. Niet alle vacatures staan op de website. Staat je vacature er niet bij stuur ons een open sollicitatie en volg ons op LinkedIn.