Welkom John van Hal!

Projectleider energie en omgevingswet

Vorige week woensdag is John van Hal begonnen bij gemeente Rijswijk. Hiervoor treedt hij in de rol van ‘Projectleider Transitie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang’. Dat is een hele mond vol, daarom nemen wij je kort mee in wat hij daar gaat doen.

Situatie
Eind 2015 is door de commissie Toekomst beschermd wonen advies uitgebracht wat betreft de toekomst van beschermd wonen in relatie tot de maatschappelijke opvang en andere gemeentelijke taken. De commissie maakt sociale inclusie van cliënten tot uitgangspunt én opgave voor de toekomst: cliënten maken zoveel mogelijk deel uit van het gewone maatschappelijke verkeer. Meer dan nu dient beschermd wonen gericht te zijn op herstel en maatschappelijke participatie. Dit geldt ook voor de maatschappelijke opvang. ‘Zelfstandig wonen, tenzij…’ is uitgangspunt.

De bestuurders van de gemeenten in de BW/MO-regio Den Haag zien de doorontwikkeling van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang als een gezamenlijke uitdaging. Gegeven de herverdeling van de verantwoordelijkheden betreffende BW en MO per 1 januari 2021 en de regionale vastgestelde kaders voor deze transitie is het belangrijk dat de voorbereidingen voor de transitie op korte termijn gestart worden.

Doelstelling
Het beoogde eindresultaat is dat alle vijf betrokken gemeenten per 1 januari 2021 een goede infrastructuur hebben met lokale en regionale componenten, zodat kwetsbare inwoners de juiste ondersteuning kunnen krijgen en er voldoende voorwaarden zijn gecreëerd voor een inclusieve samenleving.

Rol van John
Om deze doelstelling te behalen is gemeente Rijswijk op zoek gegaan naar een ervaren projectleider die de 5 gemeenten bestuurlijk bij elkaar gaat brengen, inclusief de geldstromen. Aan John de taak om dit in goede banen te begeleiden en organiseren. Daarnaast is John o.a. verantwoordelijk voor:

  • Het maken van afspraken met alle betrokken partijen wat betreft de uitvoering WMO;
  • Het aansturen, organiseren en begeleiden van het gehele proces van start tot eind van de ontwikkeling van de transitie;
  • Verantwoordelijk voor goede communicatie over de transitie aan betrokken deelnemers zoals zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers, etc;
  • Actueel inzicht verkrijgen in huidige situatie;
  • Heldere definiëringen van intramuraal beschermd wonen, beschermd thuis wonen en zelfstandig wonen vanaf 2021;
  • Bepalen welke taken lokaal en welke regionaal opgepakt dienen te worden;
  • Gezamenlijk vaststellen van woonopgave binnen deze transitie;
  • Bepalen welke samenwerkingsvorm het beste past bij de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling.

Wij wensen John, namens Talent123, heel veel plezier en succes tijdens deze mooie opdracht!