Communicatie en huisvesting statushouders

Een mooi voorbeeld van een verbindend vraagstuk is het project ‘HUISVESTING STATUSHOUDERS’. Bij dit project is Frank R. als senior communicatie adviseur bij de gemeente Amsterdam gestart. Dit project verbindt een groot aantal werkterreinen met elkaar.

Wil je hier meer van weten neem gerust contact op.

Amsterdam heeft de komende periode een grote opgave wat betreft het huisvesten en de integratie van erkende vluchtelingen (statushouders) in de stad. Verschillende organisatieonderdelen en de stadsdelen hebben hierin hun eigen rol en werken met elkaar samen. Het gaat hierbij (onder meer) om de organisatieonderdelen / afdelingen Grond en Ontwikkeling, Wonen, Participatie, Werk en Inkomen, Economische Zaken, de Directie Communicatie en de zeven stadsdelen. Communicatie speelt een belangrijke rol wat betreft het zo hoog mogelijk houden van het draagvlak in Amsterdam voor het opnemen van vluchtelingen in de Amsterdamse samenleving. Daarnaast is het een politiek gevoelig dossier, met politieke druk en soms ook weerstand.

Grond en Ontwikkeling heeft een grote opdracht wat betreft het realiseren van tijdelijke nieuwbouw en het transformeren van bestaande gebouwen voor het huisvesten van statushouders. Het gaat hierbij om het huisvesten van jonge, alleenstaande statushouders in combinatie met Nederlandse studenten en jongeren (50/50%).

Daarnaast is het projectteam Huisvesting asielzoekers verantwoordelijk voor de realisatie van twee Asielzoekerscentra:
aan de Wenckebachweg (al gerealiseerd) en aan de Willinklaan.

Werkzaamheden:
– Communicatieadvies aan projectteam HAS en projectleiders transformatielocaties (adviseren bij bewonersbrieven, bewonerscommunicatie,
afstemming met woningcorporaties en andere betrokken partijen en algemene communicatiestrategie);
– Bijdragen aan het zo hoog mogelijk houden van het draagvlak voor de huisvesting van statushouders in Amsterdam;
– Produceren van benodigde communicatie(sturings)middelen, zoals een communicatiekalender;
– Nauwe samenwerking met de Directie Communicatie, het organisatieonderdeel Wonen en de
communicatieadviseurs in de stadsdelen (delen van gezamenlijke verantwoordelijkheid, op basis van het geactualiseerde communicatieplan
statushouders);
– Deelname aan het Fysiek Overleg, het Opdrachtgeversoverleg, het overleg Woonruimte Statushouders en de wekelijkse afstemming tussen de
communicatieadviseurs die zich met het onderwerp Vluchtelingen bezighouden.

Bewaren

Bewaren