xSiM8D7C_400x400De huidige informatie- en rapportagestromen zijn nog niet ingericht op een getransformeerde uitvoering van ondersteuning en zorg! De getransformeerde ondersteuning en zorg is gericht op resultaten op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. Bij gemeenten en organisaties waar de transformatie al (deels) heeft plaatsgevonden, of waar dit proces in volle gang is, ondervindt men nu de ´beknelling´ van de traditionele verantwoordingseisen. Deze zijn nog gebaseerd op de inrichting van de zorg voor de transitie en transformatie, vooral gericht op verantwoording van productie, omvang en rechtmatigheid. Nieuwe bekostigingsvormen (op populatie en resultaat) en het sturen op resultaat en maatschappelijk effect leidt tot andere indicatoren en prestaties die relevant zijn voor de verantwoording.  De rapportage is gericht op beleidsinformatie, stuurinformatie en de accountability van de zorg en ondersteuning.

De knelpunten op dit moment:

  • De huidige productcodes in de landelijke monitor sluiten niet aan op de nieuwe vormen van zorg en ondersteuning. Afname van het  gebruik van specialistische voorzieningen (door stimuleren van gebruik van algemene voorzieningen) geeft een vertekend beeld in de landelijke monitor.
  • Het werken met prestatie-indicatoren voor de uitvoering stellen nieuwe eisen aan de controle aanpak en accountability.
  • De IV_3 sluit niet aan bij de nieuwe inrichting van het sociale domein.
  • Door de inhoudelijke transformatie van zorg en ondersteuning ontstaan er nieuwe relevante definities. Ook ontstaat er zicht waar kansen zijn voor de uitvoering van vermindering van de administratieve lastendruk.
  • In deze pilot ontwikkelen we op basis van de nieuwe beleidskaders en uitvoering in transformatie een monitor die tegemoet komt aan de horizontale verantwoording en de basis is voor de verticale verantwoording. De rapportages aan het eigen management moeten worden aangepast, maar ook de landelijke informatievoorziening (bijv. GMSD) moet op termijn de aansluiting gaan vinden naar een nieuwe inrichting van de uitvoering. Een pilot met één of meerdere gemeenten die in de transitie van de uitvoering voorop lopen, kan het toekomstperspectief voor de andere gemeenten tonen, en een kans geven daarop te anticiperen.

Opbrengst voor andere gemeenten:

  • Zicht op hoe de rapportageverplichtingen en mogelijkheden zich ontwikkelen wanneer de uitvoering transformeert  en het informatiedomein daarbij is mee-getransformeerd.
  • Een beter aansluitende set van centrale verantwoordingseisen
  • Handreiking/ checklist voor de implementatie van een monitor die aansluit bij getransformeerde zorg
  • Nieuwe basisprincipes voor de verantwoording na de transformatie